Disclaimer

Op alle informatie op de www.advocatenkantoorvanberk.nl website is een copyright van toepassing. Tenzij anders vermeld is het niet toegestaan om de inhoud van deze website op te nemen in documenten, websites of in enig ander materiaal dat anderszins beschikbaar wordt gemaakt met of zonder winstoogmerk zonder onze voorgaande schriftelijke toestemming.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor het bieden van algemene informatie en informatie over onze diensten. Niets op deze website vormt op zich een aanbod voor onze diensten. Alle contracten voor onze diensten zullen schriftelijk overeengekomen worden, waarbij algemene voorwaarden en/of specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Noch www.advocatenkantoorvanberk.nl noch gelijk welke persoon die optreedt in naam van www.advocatenkantoorvanberk.nl is aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie in deze publicatie.